Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Algemene Verordering Gegevensbescherming

Uw privacy op deze website

De Hervormde Gemeente Vreeswijk in Nieuwegein-Zuid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is, stelt steviger eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Onze website is daarom beschermd met een zogenaamd SSL certificaat (het ’slotje’ in de adresbalk) dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van de website en uw internet browser zoals Chrome of Internet Explorer.

Hieronder onze privacyverklaring met oog op het gebruik van deze website.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website www.hervormdvreeswijk.nl van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid.

 

Volledige naam en adres

Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid

Postbus 1105

3430 BC   Nieuwegein

 

Bewustwording

De Hervormde Gemeente Vreeswijk in Nieuwegein-Zuid (hierna ‘de kerk’) zorgt er bij voortduring voor dat haar gegevensverwerker(s) en de gemeenteleden op de hoogte kunnen zijn van de onder de AVG vallende privacyregels. Dit protocol wordt ter kennis gebracht van de bezoekers d.m.v. plaatsing op de website.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De kerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de kerk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de kerk verstrekt. De kerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam

• Uw adresgegevens • Uw telefoonnummer

• Uw e-mailadres

 

Waarom zijn deze gegevens nodig

De kerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

 

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

Delen met anderen

De kerk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig Is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Foto’s en video’s

Voor het gebruik van foto’s en video’s van gemeenteleden is toestemming nodig. In geval van kinderen, zal de toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd worden. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de betreffende gemeenteleden.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de kerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De kerk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de scriba van de Hervormde Gemeente Vreeswijk in Nieuwegein-Zuid. De kerk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

rev.juli 2019