Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Kerkenraad

Het ouderlingenberaad (consistorie) fungeert binnen de kerkenraad als het college dat verantwoordelijk is voor het pastoraat. Het ouderlingenberaad vergadert minimaal 3 maal per jaar en evenzoveel vaker als nodig is en werkt volgens het pastorale beleidsplan Gemeente als herberg.

Lees meer: Ouderlingenberaad

Het diaconaat gaat vooral over de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en in de wereld om ons heen. Als college van diakenen zien wij het als taak op zoek te gaan naar de 'noden' in de gemeente en de samenleving. Deze 'nood' kan op financieel vlak bestaan, maar er zijn nog zoveel andere zaken waarbij hulp geboden kan worden. Er staan in de Bijbel veel teksten die gaan over gerechtigheid en barmhartigheid. Als diaconie willen we ons vooral richten op Jezus Christus die niet kwam om gediend te worden maar om te dienen. Als diaconie en als gemeente willen we Zijn voorbeeld volgen in het dienen van elkaar als gemeenteleden en in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. Het bankrekening nummer van de daconie is: NL49 RABO 0373 7395 91.

Lees meer: Diaconie

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken rondom alle stoffelijke zaken van onze gemeente.

Lees meer: Kerkrentmeesters