Vreeswijk

Hervormde Gemeente

November 2019
Z M D W D V Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Eerst komende activiteiten

dinsdag 19-11-2019
19:00 Catechisatie groep 1,3 en 4, 't Heem

woensdag 20-11-2019
20:00 Wijkbijbelkring Vreeswijk, Huiskamer

woensdag 20-11-2019
20:00 Moderamen, Huiskamer

donderdag 21-11-2019
10:00 HVD koffieochtend, Voorhof

donderdag 21-11-2019
20:00 Kennismakingsavond voor nieuwe gemeenteleden, 't Heem

zaterdag 23-11-2019
10:30 Weekend Viering Huize Vreeswijk, Huize Vreeswijk

maandag 25-11-2019
20:00 Groeikring, Huiskamer

dinsdag 26-11-2019
14:00 HVD ouderenmiddag, Voorhof

dinsdag 26-11-2019
19:00 Catechisatie groep 2, 't Heem

woensdag 27-11-2019
18:45 All Stars, 't Heem

woensdag 27-11-2019
20:00 Hervormd Vreeswijk College, Dorpskerk
Dr. Theo Pleizier

donderdag 28-11-2019
10:00 HVD koffieochtend, Voorhof

donderdag 28-11-2019
20:00 Wijkbijbelkring Noord 2, Huiskamer

donderdag 28-11-2019
20:00 Kerkenraad, 't Heem

vrijdag 29-11-2019
19:30 Tienerclub, 't Heem

Uit de kerkenraad

Inmiddels is de najaarsactie in volle gang en hebben de kerkrentmeesters al een groot aantal bijdragen ontvangen via bankrekeningnummer NL32 RABO 0373 7312 64, maar ook via de webshop en kerkgeld-app.

De najaarsactie 2019 heeft  een dubbel doel:

 • een nieuwe haag bij onze begraafplaats aan de Gildenborglaan; onze kerk heeft een eigen begraafplaats en dienen wij die op een goede manier in stand te houden. De grote haag aan de straatzijde van de begraafplaats is  inmiddels te groot, vraagt veel onderhoud en is ’s winters zonder blad. De begraafplaatscommissie wil de huidige haag vervangen door een taxushaag, die efficiënter te onderhouden is en een betere afscherming geeft van onze begraafplaats. Voor meer informatie kunt u terecht bij de begraafplaatscommissie.
 • de tuinmuur bij de Dorpskerk; inmiddels is de stenen tuinmuur bij de  Dorpskerk weer deugdelijk opgemetseld en naast een fraai aangezicht ook weer  veilig voor de omgeving. Rest nog de aanpassing van de beplanting van de  tuin. De totale kosten hebben ca. € 25.000 bedragen en is het gespaarde deel in de onderhoudsvoorziening en de opbrengst van de najaarsactie 2018 niet  toereikend. Om die reden willen we met een 2e helft van de najaarsactie 2019 
  deze kosten dekken.

Mogen wij rekenen op uw bijdrage voor deze doelen? Wij danken u hier bij voorbaat voor! In het weekbericht van volgende week zullen wij de  tussenstand van de ontvangen bijdragen t.b.v. de najaarsactie vermelden.

Afgelopen woensdagavond 12 juni is op de gemeenteavond door de kerkenraad gepresenteerd hoe de denklijnen n.a.v. de diverse bijeenkomsten en gesprekken van het Huis van Gebed worden ingevoerd in onze gemeente. De getoonde presentatie is op het ledengedeelte van de website geplaatst om terug te lezen. Kort samengevat is het volgende door de kerkenraad besloten:

 • M.i.v. DV zondag 15 september 2019 zullen de morgendiensten gezamenlijke worden gehouden in de Dorpskerk, met uitzondering van de brunch-, jeugd- en CCN-diensten.
 • Gedurende het seizoen 2019/20 zal bekeken en besproken worden of (onderdelen van) de jeugd- en brunchdiensten in de gezamenlijke diensten kunnen worden gecombineerd.
 • De liederenkeuze wordt verruimd, met als voorwaarde dat de liederen bij voorkeur in het Nederlands worden gezongen, en indien dat niet kan, er een vertaling beschikbaar is. Er dient minimaal één psalm te worden gezongen.
 • In elke morgendienst zal er een kindermoment met een kinderlied zijn, in te vullen met en door de dienstdoende predikant.
 • Bij de ingang van de kerk komt een gebedenboek, waarin gebedspunten kunnen worden genoteerd, die in de voorbede worden verwerkt.
 • Elke zondag is er gelegenheid om samen koffie/thee/limonade te drinken voor de onderlinge ontmoeting en zal onderzocht worden of aansluitende bijeenkomsten (preekbespreking, gezamenlijke maaltijd, etc.) hier aan kunnen bijdragen.
 • Aan het eind van het seizoen 2019/20 zal er een evaluatie zijn van de ervaringen van de gemeenteleden.

Daarnaast zijn er nog enkele onderwerpen die nog nader besproken moeten worden, o.a. de vormgeving van de avonddienst, wijze van avondmaal vieren, evaluatie kringwerk en de vrouw in het ambt.

Op de gemeenteavond is aan de hand van vragen van gemeenteleden een nadere toelichting op de presentatie gegeven. Indien er nog aanvullende vragen zijn, kunt u daarvoor bij de kerkenraadsleden terecht. De kerkenraad heeft er vertrouwen in dat wij met deze aanpassingen meer invulling kunnen geven aan de visie; samen één in Christus met eenheid in verscheidenheid, onderling begrip en elkaar ruimte gunnen in een veelkleurige liturgie, betrokkenheid en trouw op elkaar en bij de activiteiten én Bijbelvaste preken met aandacht voor wat er speelt in het leven van nu.

Zoals u in het laatste weekbericht heeft gelezen zal er een herverdeling van taken plaatsvinden om het pastoraat zo goed mogelijk te verzorgen.

De verdeling is als volgt gemaakt:

 • Voor wijk 1 is Jeroen Lensen wijkvoorzitter, hij wordt ondersteund door Arjan Molenaar en Henri Roseboom.
 • Voor wijk 2 zal Joop Overes wijkvoorzitter worden en
 • voor wijk 3 zal Arjen Lans dit blijven.

Alle wijkteams worden ook ondersteund door de bezoekbroeders/zusters. Mocht u behoefte hebben aan pastoraat, dan kunt u contact opnemen de wijkvoorzitters.