Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Juni 2019
Z M D W D V Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Eerst komende activiteiten

donderdag 20-06-2019
10:00 HVD Koffieochtend, Voorhof

donderdag 20-06-2019
18:00 Wijkbijbelkring Hoog Zandveld, de Ponthoeve
Eten bij de Ponthoeve

vrijdag 21-06-2019
00:00 Nacht van het Gebed, .

vrijdag 21-06-2019
10:00 Creatief voor Geluk, Voorhof

vrijdag 21-06-2019
19:30 Tienerclub, 't Heem

maandag 24-06-2019
18:30 Alpha cursus, 't Heem

maandag 24-06-2019
20:00 Groeikring, Huiskamer

donderdag 27-06-2019
10:00 HVD Koffieochtend, Voorhof

donderdag 27-06-2019
20:00 Kerkenraad, 't Heem

zaterdag 29-06-2019
10:30 Weekviering Huize Vreeswijk, Huize Vreeswijk

Uit de kerkenraad

Deze zomer organiseert onze gemeente vanuit CCN weer de jaarlijkse groepsvakantie; een moment speciaal voor mensen die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen gaan. De ervaring leert dat we tijdens deze vakanties in contact kunnen komen met mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof.

Zondagochtend 30 juni zal hier in beide diensten iets meer over worden gedeeld door Tiny van Schaik en Bastiaan Manschot.

Om deze diaconale vakantieweek mogelijk te maken, wordt er tijdens die dienst gecollecteerd voor dit mooie doel. Draagt u daarin ook uw steentje bij? Dat kan ook via ons rekeningnummer: NL49 RABO 0373 7395 91 o.v.v. groepsvakantie. We willen u daarnaast vragen om te bidden voor een goede vakantieweek.

Hartelijke groet van uw diakenen

Afgelopen woensdagavond 12 juni is op de gemeenteavond door de kerkenraad gepresenteerd hoe de denklijnen n.a.v. de diverse bijeenkomsten en gesprekken van het Huis van Gebed worden ingevoerd in onze gemeente. De getoonde presentatie is op het ledengedeelte van de website geplaatst om terug te lezen. Kort samengevat is het volgende door de kerkenraad besloten:

  • M.i.v. DV zondag 15 september 2019 zullen de morgendiensten gezamenlijke worden gehouden in de Dorpskerk, met uitzondering van de brunch-, jeugd- en CCN-diensten.
  • Gedurende het seizoen 2019/20 zal bekeken en besproken worden of (onderdelen van) de jeugd- en brunchdiensten in de gezamenlijke diensten kunnen worden gecombineerd.
  • De liederenkeuze wordt verruimd, met als voorwaarde dat de liederen bij voorkeur in het Nederlands worden gezongen, en indien dat niet kan, er een vertaling beschikbaar is. Er dient minimaal één psalm te worden gezongen.
  • In elke morgendienst zal er een kindermoment met een kinderlied zijn, in te vullen met en door de dienstdoende predikant.
  • Bij de ingang van de kerk komt een gebedenboek, waarin gebedspunten kunnen worden genoteerd, die in de voorbede worden verwerkt.
  • Elke zondag is er gelegenheid om samen koffie/thee/limonade te drinken voor de onderlinge ontmoeting en zal onderzocht worden of aansluitende bijeenkomsten (preekbespreking, gezamenlijke maaltijd, etc.) hier aan kunnen bijdragen.
  • Aan het eind van het seizoen 2019/20 zal er een evaluatie zijn van de ervaringen van de gemeenteleden.

Daarnaast zijn er nog enkele onderwerpen die nog nader besproken moeten worden, o.a. de vormgeving van de avonddienst, wijze van avondmaal vieren, evaluatie kringwerk en de vrouw in het ambt.

Op de gemeenteavond is aan de hand van vragen van gemeenteleden een nadere toelichting op de presentatie gegeven. Indien er nog aanvullende vragen zijn, kunt u daarvoor bij de kerkenraadsleden terecht. De kerkenraad heeft er vertrouwen in dat wij met deze aanpassingen meer invulling kunnen geven aan de visie; samen één in Christus met eenheid in verscheidenheid, onderling begrip en elkaar ruimte gunnen in een veelkleurige liturgie, betrokkenheid en trouw op elkaar en bij de activiteiten én Bijbelvaste preken met aandacht voor wat er speelt in het leven van nu.

Zoals u in het laatste weekbericht heeft gelezen zal er een herverdeling van taken plaatsvinden om het pastoraat zo goed mogelijk te verzorgen.

De verdeling is als volgt gemaakt:

  • Voor wijk 1 is Jeroen Lensen wijkvoorzitter, hij wordt ondersteund door Arjan Molenaar en Henri Roseboom.
  • Voor wijk 2 zal Joop Overes wijkvoorzitter worden en
  • voor wijk 3 zal Arjen Lans dit blijven.

Alle wijkteams worden ook ondersteund door de bezoekbroeders/zusters. Mocht u behoefte hebben aan pastoraat, dan kunt u contact opnemen de wijkvoorzitters.