Taak

Het ouderlingenberaad (consistorie) fungeert binnen de kerkenraad als het college dat verantwoordelijk is voor het pastoraat. Het ouderlingenberaad vergadert minimaal 3 maal per jaar en evenzoveel vaker als nodig is en werkt volgens het pastorale beleidsplan Gemeente als herberg.

Samenstelling

De samenstelling van het college voor het ouderlingenberaad is vastgelegd in de Plaatselijke regeling van de gemeente.
Het consistorie bestaat uit alle pastorale ouderlingen, namelijk de wijkouderlingen en de ouderlingen voor het ouderenpastoraat, samen met de ouderlingen met een bepaalde opdracht en de predikant.

Ouderlingen met een bepaalde opdracht zijn de jeugdouderling, de evangelisatieouderling, de ouderling voor gemeenteopbouw, de schippersouderling en de scriba van de kerkenraad.