Afgelopen woensdagavond 12 juni is op de gemeenteavond door de kerkenraad gepresenteerd hoe de denklijnen n.a.v. de diverse bijeenkomsten en gesprekken van het Huis van Gebed worden ingevoerd in onze gemeente. De getoonde presentatie is op het ledengedeelte van de website geplaatst om terug te lezen. Kort samengevat is het volgende door de kerkenraad besloten:

  • M.i.v. DV zondag 15 september 2019 zullen de morgendiensten gezamenlijke worden gehouden in de Dorpskerk, met uitzondering van de brunch-, jeugd- en CCN-diensten.
  • Gedurende het seizoen 2019/20 zal bekeken en besproken worden of (onderdelen van) de jeugd- en brunchdiensten in de gezamenlijke diensten kunnen worden gecombineerd.
  • De liederenkeuze wordt verruimd, met als voorwaarde dat de liederen bij voorkeur in het Nederlands worden gezongen, en indien dat niet kan, er een vertaling beschikbaar is. Er dient minimaal één psalm te worden gezongen.
  • In elke morgendienst zal er een kindermoment met een kinderlied zijn, in te vullen met en door de dienstdoende predikant.
  • Bij de ingang van de kerk komt een gebedenboek, waarin gebedspunten kunnen worden genoteerd, die in de voorbede worden verwerkt.
  • Elke zondag is er gelegenheid om samen koffie/thee/limonade te drinken voor de onderlinge ontmoeting en zal onderzocht worden of aansluitende bijeenkomsten (preekbespreking, gezamenlijke maaltijd, etc.) hier aan kunnen bijdragen.
  • Aan het eind van het seizoen 2019/20 zal er een evaluatie zijn van de ervaringen van de gemeenteleden.

Daarnaast zijn er nog enkele onderwerpen die nog nader besproken moeten worden, o.a. de vormgeving van de avonddienst, wijze van avondmaal vieren, evaluatie kringwerk en de vrouw in het ambt.

Op de gemeenteavond is aan de hand van vragen van gemeenteleden een nadere toelichting op de presentatie gegeven. Indien er nog aanvullende vragen zijn, kunt u daarvoor bij de kerkenraadsleden terecht. De kerkenraad heeft er vertrouwen in dat wij met deze aanpassingen meer invulling kunnen geven aan de visie; samen één in Christus met eenheid in verscheidenheid, onderling begrip en elkaar ruimte gunnen in een veelkleurige liturgie, betrokkenheid en trouw op elkaar en bij de activiteiten én Bijbelvaste preken met aandacht voor wat er speelt in het leven van nu.