Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Identiteit en missie

Onze identiteit is dat we een missionair bewogen gemeente zijn.
De gemeente is een geroepen gemeente die midden in de samenleving wil getuigen van Gods evangelie en Zijn liefde –in woord en in dienst.

Wij staan als gemeente in de hervormd–gereformeerde traditie en zullen daar ook in blijven staan. Deze traditie willen we in de hedendaagse maatschappij en cultuur onder woorden brengen.
Daarbij hebben we oog voor alle leeftijdsgroepen, in het bijzonder voor kinderen, jongeren en ouderen.

In de lijn van de hervormd–gereformeerde traditie onderkennen we binnen onze gemeente verschillende vormen van geloofsbeleving, zowel in aansluiting met de traditie van de Reformatie als ook met de wereldwijde evangelische traditie.

Identiteit en kerk

 

De vereniging van kerken in 2004 in de Protestantse Kerk in Nederland was voor de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein aanleiding haar identiteit onder woorden te brengen.
Deze wordt volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk van Nederland beschreven in een Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de gemeente.

Gemeentebrede bezinning leidde ertoe dat de Hervormde Gemeente Vreeswijk in trouw aan haar belijden uit overtuiging meeging in de Protestantse Kerk in Nederland.
Het resultaat ervan werd neergelegd in een visiedocument dat als titel kreeg “Meegaan en trouw blijven” (2004).

“Meegaan en trouw blijven” ziet de eenheid van de Kerk als een blijvende opdracht van Christus. Daarnaast hebben wij onze verantwoordelijkheid voor de voortgang van de plaatselijke gemeente die al bestaat sinds de Reformatie. Vanuit de gehoorzaamheid aan de Schrift en in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht willen wij graag verantwoordelijkheid nemen voor onze plaats in de Protestantse Kerk in Nederland.

Aan “Meegaan en trouw blijven” is toegevoegd de notitie van de Generale Synode van de Hervormde Kerk onder de titel “Verbonden met het gereformeerd belijden” (2003).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland biedt de mogelijkheid om in een aantal zaken vanuit de eigen identiteit keuzes te maken en vast te leggen in een plaatselijke regeling.
De “Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid” (2005) bevat op grond hiervan ook eigen regelingen die recht doen aan de identiteit van de gemeente.