Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken rondom alle stoffelijke zaken van onze gemeente.Onder stoffelijke zaken wordt oa. verstaan: het beheer van onze gebouwen en de begraafplaats, de zorg voor de financiën, het bijhouden van de ledenadministratie, de zorg voor het archief en de aansturing van de vele vrijwilligers die zich met het beheer van de kerk bezig houden. Het opstellen van de begrotingen en jaarrekeningen van de kerkelijke gemeente (exclusief de Diaconie) behoort ook tot de verantwoordelijkheid van het college.

De zorg voor de financiën beslaat een breed gebied. De kerkrentmeesters moeten zorgen voor een constante stroom van inkomsten. Wij doen dit door mensen te motiveren hun bijdrage te leveren via de jaarlijkse grote acties Kerkbalans (vrijwillige bijdrage), Solidariteitskas en Najaarsactie, maar ook via de wekelijkse collecten tijdens de erediensten in onze kerkgebouwen. Deze inkomstenstroom zorgt er oa. voor dat wij in Vreeswijk twee predikanten hebben en dat wij elke zondag drie kerkdiensten kunnen houden. Daarnaast zorgen deze inkomsten voor voldoende geld voor een bloeiend jeugdwerk met diverse clubs en verenigingen en voor een actief evangelisatiewerk waardoor wij mensen van buiten de kerk op verschillende manieren actief kunnen uitnodigen om onze (bijzondere) diensten te bezoeken.

Bij de zorg over het beheer van onze gebouwen worden we bijgestaan door een beheerscommissie die de dagelijkse gang van zaken in kerkelijk centrum “De Voorhof” voor haar rekening neemt en door een begraafplaatscommissie die het dagelijkse beheer van de begraafplaats verzorgt. Daarnaast hebben wij nog een beheerder voor de Dorpskerk en een beheerder voor ’t Heem. Zij houden de agenda’s voor deze gebouwen bij. Samen met deze beheerders zorgen wij er voor dat de gebouwen dagelijks gebruikt kunnen worden.

Het college van kerkrentmeesters bestaat 6 leden. De meeste leden zijn ouderling-kerkrentmeester (en dus ook lid van de kerkenraad), maar er kunnen ook kerkrentmeesters in het college zitten die geen ambtsdrager zijn. Het college kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Zij vertegenwoordigen samen de hervormde gemeente naar buiten toe als het gaat om het maken van afspraken voor zover het over geld en goederen gaat.

Bankrekeningnummers van het college van kerkrentmeesters t.b.v. de verschillende doeleinden:

- Kerkrentmeesters (algemeen): NL10 RABO 0373 7312 72

- Kerkbalans/Vrijwillige bijdragen: NL85 RABO 0373 7312 80

- Collectebonnen: NL57 RABO 0373 7312 99

- Najaarsactie/Solidariteitskas: NL32 RABO 0373 7312 64

- Pioniersplek NL54 RABO 0373 7312 56

- De Voorhof: NL73 RABO 0373 7313 02

- Jeugdvereniging: NL76 RABO 0373 7312 48