ANBI Hervormde Gemeente Vreeswijk

A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI:   Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid
RSIN/Fiscaal nummer 8067.74.824
KvK nummer 76427579
Website adres: www.hervormdvreeswijk.nl
E-mail: info@hervormdvreeswijk.nl
Adres Dorpskerk: Dorpsstraat 53
Postcode/Plaats:   3433 CM   Nieuwegein
Adres De Voorhof: Wiersdijk 8b
Postcode/Plaats: 3434 BP   Nieuwegein
Postadres: Postbus 1105
Postcode: 3430 BC
Plaats: Nieuwegein
 
De Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Vreeswijk  te Nieuwegein-Zuid

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 22 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
  1. De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
    De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan van onze gemeente kunt u vinden via volgende link: Beleidsplan Hervormd Vreeswijk

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de verschillende kolommen inzicht in de begrote en daadwerkelijke ontvangsten en bestedingen voor de jaren 2019, 2020 2021.  Deze cijfers zijn inclusief de exploitatie van de begraafplaats en inclusief de ontvangsten en bestedingen van Cross Culture Nieuwegein.
   
    
 
Begrote staat van Baten en Lasten   begroting   begroting  rekening
  2024 2023 2022
baten      
Verhuuropbrengsten onroerende zaken  €       48.700  €       50.700  €     57.497
Rente opbrengsten  €            800  €            240  €          283
Opbrengst Kerkbalans, collecten, giften  €     145.300  €      141.200  €    155.797
Door te zenden collecten en giften  €                -    
subsidies en bijdragen inclusief Pioniersplek  €       63.000  €       56.000  €     69.325
totaal baten (A)  €     257.800  €      248.140  €    282.902
       
lasten      
Kosten kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen  €       31.850  €       41.950  €     52.188
kosten niet kerkelijke eigendommen en inventarissen  €         3.500  €         3.000  €       4.030
Kosten predikant en gastpredikanten  €     149.000  €      143.900  €    135.100
Kosten kerkelijke activiteiten incl. Pioniersplek  €       66.000  €       60.000  €     67.566
Afdracht quotum en solidariteitskas  €         8.500  €         7.500  €       8.734
Salarissen en vergoedingen  €         4.000  €         2.700  €       3.119
Kosten beheer en administratie  €         9.900  €         7.500  €     10.736
Rentelasten/bankkosten  €         1.000  €         1.000  €       1.706
totaal lasten (A)  €     273.750  €      267.550  €    283.179
       
Saldo exploitatie baten - lasten (A) € 15.950- € 19.410- € 277-
       
Incidentele baten en lasten       
Incidentele baten incl. begraafplaats  €         6.000  €         6.000  €     68.271
Incidentele lasten incl. begraafplaats  €         3.000-  €         3.000-  €     11.308-
Incidentele baten en lasten (B)  €         3.000  €         3.000  €     56.963
       
Resultaat verslagjaar (A+B) € 12.950- € 16.410- € 56.686
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves  €                -  €       10.000  €     15.380
Onttrekkingen bestemmingsfondsen  €       10.000    €       5.041
Toevoegingen bestemmingsreserves  €         4.500-  €         7.500-  €     72.771-
Toevoegingen bestemmingsfondsen  €       15.000-  €       13.000-  €     18.405-
Totaal Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen C  €         9.500-  €       10.500-  €     70.755-
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) € -22.450 € -26.910 € -14.069
                                                                                                            
Toelichting

Het jaar 2022 is afgesloten met een tekort van € 14.070,= op de algemene reserve van de kerk. Er was een tekort begroot van € 25.100,= . Het tekort is dus lager uitgevallen. De verschillen tussen de begroting en de realisatie zijn als volgt onder te verdelen: minder kosten/meer opbrengsten gebouwen € 9.286,= , minder kosten predikanten € 1.700,= meer algemene kosten € 4.432,= en meer opbrengsten levend geld en rente € 4.476,= .
 
In deze cijfers zitten niet de kosten en opbrengsten van de begraafplaats. Voor de begraafplaats was een positief saldo van € 3.000,= begroot. Dat is uiteindelijk een overschot van € 4.963,= geworden. Dit overschot is naar de reserve van de begraafplaats overgeboekt en staat dus los van het resultaat op de algemene reserve van de kerk.
 
In 2022 is er het nodige onderhoud aan de Dorpskerk (schilderwerk en reparatie voegwerk) en "t Heem (onderhoud metselwerk en dak) geweest en in De Voorhof is de oude verlichting vervangen voor meer duurzame verlichting. Al deze uitgaven zijn betaald uit de voorzieninge onderhoud of bestemmingsreserves die hiervoor in het leven zijn geroepen.
 
Door de gewijzigde regelgeving binnen de PKN moeten de onroerende zaken (exclusief kerkgebouwen) gewaardeerd worden op de actuele waarde. In ons geval betekent dit dat de boekwaarden van de pastorie en 't Heem via de incidentele baten opgewaardeerd moeten worden naar de nieuwe WOZ-waarde. De totale aangroei van € 52.000,= wordt geboekt naar de herwaarderingsreserve.

De begroting 2024 geeft hetzelfde negatieve beeld als de begroting 2023 en de jaarrekening over 2024. We houden rekening met een lagere opbrengst van Kerkbalans vanwege de inkrimping van de gemeente door vertrek en overlijden van gemeenteleden. De grootste kostenpost blijft de 1,3 fte predikant. Deze omvang is feitelijk te veel voor onze gemeente. De kerkenraad bezint zich ook op maatregelen en streeft ernaar om voor het jaar 2026 met een sluitende begroting te komen.


Dec. 2023, College van kerkrentmeesters
 
terug